• Obsługa zamówień: +48 500 399 945
  • Obsługa zamówień: +48 500 399 945

§ 1. WARUNKI OGÓLNE.

1. „MB” spółka cywilna w Krakowie (adres: ul. Zakliki z Mydlnik 16 A, 30-198 Kraków, NIP: 6772370384, REGON: 122628706) jest posiadaczem licencji na sprzedaż wyrobów ze znakiem towarowym „Mount Blanc Top Belgian Chocolates” udzielonej przez spółkę pod firmą „Mount Blanc” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

2. „MB” s.c. prowadzi działalność gospodarczą – sklep internetowy www.mountblanc.pl – w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej towarów żywnościowych skierowanej do konsumentów oraz przedsiębiorców obejmującej w szczególności pralinki belgijskie oraz inne wyroby czekoladowe. Sprzedaż prowadzona jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Towary żywnościowe, o których mowa w ust. 2 powyżej zwane będą dalej „Produktami”.

4. Ceny Produktów wymienione na stronie internetowej http://www.mountblanc.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które zostały przedstawione w § 4 ust. 7 Regulaminu.

5. Zamieszczone na stronie internetowej http://www.mountblanc.pl zdjęcia Produktów są jedynie zdjęciami przykładowymi. Pralinki belgijskie, wykonane w różnych kształtach, rozmiarach i różnie nazwane, są ręcznie wytwarzane i zdobione, a w związku z czym mogą różnić się wzajemnie od siebie, a ich kształt i wygląd może różnić się od kształtu i wyglądu zaprezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronie internetowej http://www.mountblanc.pl. Opakowania, w które pakowane są Produkty posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Osoba zainteresowana, przed złożeniem zamówienia, powinna szczegółowo upewnić się czy każdy element Produktu oraz jego opakowania odpowiada jej oczekiwaniom. Informacje o Produktach oraz o opakowaniach są możliwe do uzyskania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Kontakt z „MB” s.c. jest możliwy:
a) pisemnie pod adresem, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu,
b) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: sklep@mountblanc.pl,
c) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 500 399 945 w dni powszednie od poniedziałku do piątku niebędące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy, w godzinach od 9.00 do 17.00.

7. Informacje zawarte na stronie internetowej http://www.mountblanc.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

8. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy zostały opisane w § 2 Regulaminu („Składanie i przyjmowanie zamówień”). Stronami umowy sprzedaży jest „MB” s.c. (zwany dalej „Sprzedawcą") oraz osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Kupującym” lub „Zamawiającym”). Kupującym może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Kupujący oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  § 2. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ.

1. Do zawierania umów sprzedaży dochodzi za pośrednictwem strony internetowej http://www.mountblanc.pl siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący, korzystając ze strony internetowej http://www.mountblanc.pl dokonuje wyboru Produktów, uzyskuje dostęp do kolejnych zakładek po naciśnięciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisków oraz wprowadza dane zaznaczając lub wypełniając pola interaktywnych formularzy (ikon) umieszczonych w kolejnych zakładkach. Pola oznaczone (*) są polami, których zaznaczenie (wypełnienie) jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy sprzedaży, bez zaznaczenia (wypełnienia) których nie jest możliwe przejście do kolejnej zakładki w procedurze zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzanych danych, w celu ich skorygowania, w każdym momencie Kupujący ma możliwość powrotu do poprzedniej zakładki po naciśnięciu przycisku „Powrót do koszyka” lub innego o podobnej treści. Skorygowanie ewentualnych błędów jest możliwe także w zakładce „Zamówienie”, o której mowa w ust. 9 poniżej. Kupujący ma także możliwość założenia tzw. konta. Założenie konta umożliwia, po zalogowaniu, m. in. dostęp do informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia oraz wcześniej zamówionych Produktów. 

4. Wybór Produktów jest możliwy za pomocą przycisku znajdującego się obok karty Produktu – „Dodaj do koszyka”. Kupujący może też dokonać wyboru ilości zamawianych Produktów. Kupujący ma także możliwość wyboru Produktów z pozycji strony danego Produktu za pomocą ikony koszyk lub za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, jak również wyboru ilości Produktów. Na stronie danego Produktu dostępne są także informacje dotyczące możliwości odbioru Produktu w jednej z Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc Top Belgian Chocolates („Pijalnia”). Jeżeli zakup danego Produktu nie jest aktualnie możliwy, przycisk „Dodaj do koszyka” nie jest aktywny i jednocześnie pojawia się informacja o braku możliwości wysłania Produktu kurierem. Jeżeli odbiór danego Produktu w Pijalni nie jest aktualnie możliwy pojawia się informacja o braku możliwości osobistego odbioru w Pijalni. Jeżeli przy danym produkcie widoczna jest informacja o dostępności w Pijalni, ale zakup danego produktu nie jest możliwy (przycisk „Dodaj do koszyka” jest nieaktywny) oznacza to, że zakup możliwy jest tylko bezpośrednio w danej Pijalni; nie ma możliwości zakupu przez stronę internetową.

5. Przy niektórych Produktach zamiast ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczona jest ikona „Personalizuj”. Po jej naciśnięciu, Kupujący ma możliwość zakupu Produktu ze zdjęciem lub wskazanym przez Kupującego tekstem. „MB” s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanego przez Kupującego zdjęcia oraz tekstu, jak również za jakość przesłanego zdjęcia. „MB” s.c. zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli przesłane zdjęcie lub tekst naruszać będą prawo lub dobre obyczaje. Przy zamówieniu produktów personalizowanych wykonywanych na zamówienie klienta, wymagana jest wcześniejsza zapłata. Produkty personalizowane nie będą wysyłane kurierem za pobraniem pieniężnym.

6. Po wybraniu Produktu oraz jego ilości Kupujący kierowany jest do zakładki „Koszyk”. W tej zakładce Kupujący otrzymuje dostęp do informacji o wybranych Produktach, ich ilości, cenach poszczególnych Produktów oraz łącznej cenie wybranych Produktów. Kupujący może zmienić ilość wybranych Produktów.

7. W zakładce „Koszyk” Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów dostawy:
a) kurier,
b) paczkomat InPost i w takim przypadku Kupujący wybiera z listy paczkomat InPost, do którego zostanie wysłane zamówienie,
c) odbiór osobisty w Pijalni i w takim przypadku Kupujący wybiera z listy Pijalnię, w której zamówienie zostanie przygotowane do odbioru; jeżeli Kupujący wybrał ten sposób dostawy do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pomiędzy Kupującym a przedsiębiorcą prowadzącym daną Pijalnię, a „MB” s.c. działa jako pośrednik.

8. Po wybraniu sposobu dostawy, Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności. Wybór spośród podanych sposobów płatności uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, i tak:
a) w przypadku wybrania sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera, Kupujący może wybrać spośród wszystkich podanych sposobów płatności (por. § 3 Regulaminu),b) w przypadku wybrania sposobu dostawy poprzez paczkomat InPost lub odbiór osobisty w Pijalni, Kupujący może zapłacić przy użyciu systemu dotpay, przelewem lub wymienić punkty Payback na zamówione Produkty.

9. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Zamawiam”. W zakładce „Zamówienie” Kupujący:
a) ma możliwość wprowadzenia i poprawiania danych,
b) w polu „Komentarz” ma możliwość podania uwag dotyczących zamówienia lub dostawy; uwagi te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który będzie się jednak starać zrealizować je w miarę możliwości; wykonanie umowy przez Kupującego nie jest uzależnione od zrealizowania przez Sprzedawcę uwag zawartych w polu „Komentarz”,
c) ma możliwość wskazania innego adresu dostawy niż adres Kupującego; adres dostawy musi być adresem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
d) jest proszony o zaakceptowanie Regulaminu, zasad polityki poufności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Kupujący kierowany jest do zakładki „Zamówienie złożone”. Złożone zamówienie jest pochodzącą od Kupującego ofertą zawarcia umowy kierowaną do Sprzedawcy. Treść przycisku „Kupuję i płacę” nie wyklucza wybranego przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem do rąk kuriera przy doręczaniu przesyłki.

11. Po złożeniu zamówienia wyświetla się komunikat o treści „Dziękujemy za złożenie zamówienia” wraz z podaniem m.in. numeru zamówienia. Kupujący, na podany adres poczty elektronicznej, otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zostaje wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawarte w wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim jest oświadczeniem o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w ust. 10 powyżej.

12. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 11 powyżej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę i odebrać zamówiony Produkt. 

13. Jeżeli pomimo podania przez Kupującego niekompletnych lub oczywiście nieprawdziwych danych lub wskazania adresu dostawy położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do zawarcia umowy, Sprzedawcy przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do trzech dni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone Kupującemu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed terminem. Jeżeli Kupujący zapłacił już za Produkty, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

14. W wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w ust. 11, powyżej znajdować się będzie także link do Regulaminu. Umożliwia to Kupującemu przejście do Regulaminu oraz jego wydrukowanie w celu zachowania jego treści na piśmie.

15. W razie nieotrzymania wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, o której mowa w ust. 11 powyżej, Kupujący proszony jest o kontakt z „MB” s.c.

16. W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji złożonego zamówienia.

 § 3. ZASADY ZAPŁATY CENY.

1. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
a) płatność za pobraniem do rąk kuriera przy doręczaniu przesyłki,
b) płatność przelewem bankowym na numer rachunku bankowego „MB” s.c. w banku PKO BP Oddział w Tychach o numerze 65 1020 2528 0000 0902 0336 9295; w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia, 
c) płatność za pomocą systemu dotpay,
d) wymiana punktów Payback na zamówione Produkty.

2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę do rąk kuriera przy doręczeniu przesyłki.

3. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub lit. c) powyżej, Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży przy wykorzystaniu wybranego sposobu płatności. Obsługę płatności za pomocą systemu dotpay świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

4. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. d) powyżej, Kupujący zobowiązany jest dokonać wymiany punktów Payback niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, na zasadach i warunkach określonych w regulaminie Warunki uczestnictwa w programie Payback, dostępnym na stronie https://www.payback.pl/regulamin.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA PRODUKTÓW.

1. Realizacja zmówienia przez Sprzedającego polega na skompletowaniu Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży, dodatkowego ich opakowania w sposób opisany w § 6 ust. 2 Regulaminu oraz zapewnienia możliwości odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazane przez Kupującego. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia do 3 dni powszednich od poniedziałku do piątku niebędącymi jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy i rozpoczyna bieg w zależności do wybranego przez Kupującego sposobu płatności:
a) w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
b) w przypadku płatności przelewem bankowym – od dnia zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego,
c) w przypadku płatności za pomocą systemu dotpay – od dnia autoryzacji transakcji,
d) w przypadku wymiany punktów Payback na zamówione Produkty – od dnia autoryzacji transakcji.

Termin realizacji zamówienia obejmującego Produkty, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu może być dłuższy o jeden dzień roboczy.

2. Wysyłanie przesyłki kurierem następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD („Przewoźnik”). Regulamin Przewoźnika dostępny jest na stronie http://www.dpd.pl. Wysłanie przesyłki następuje od poniedziałku do piątku w dni niebędące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy. Przewoźnik podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Przesyłki wysyłane na adresy firm, szpitali, hoteli, banków, urzędów administracji publicznej itp. mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu i w takich przypadkach nie będą doręczane do rąk własnych Odbiorcy.

3. Paczkomat InPost jest urządzeniem do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty Sp. z o. o. Odbiór przesyłki w paczkomacie InPost odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez operatora paczkomatów InPost. Regulamin operatora jest odstępny na stronie: https://paczkomaty.pl/file-show/57/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-24-7-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-25-12-2014.pdf.

4. Odbiór w Pijalni jest możliwy w godzinach pracy tej Pijalni. Kupujący ma 30 dni na odbiór Produktów w Pijalni liczonych od dnia otrzymania wiadomości o możliwości odbioru Produktów. W celu odbioru Produktów w Pijalni, Kupujący powinien podać następujące informacje: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

5. Wiadomości o możliwości odbioru Produktów, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

6. Informacja o realizacji zamówienia dostępna jest drogą mailową, telefonicznie lub, jeśli Kupujący założył konto, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu w sklepie internetowym www.mountblanc.pl.

7. Wartość każdego zamówienia jest powiększona o:
a) 15,50 zł – opłata za przesyłkę kurierską,
b) 20,00 zł – opłata za przesyłkę kurierską wraz z pobraniem gotówki przez kuriera (przy wyborze sposoby zapłaty ceny, o którym mowa w § 3 lit. a).
c) 12,00 zł – opłata za przesyłkę za paczkomatem InPost.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, o których mowa w ust. 7 powyżej oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. 

9. Do każdej umowy wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT przesyłana jest w formie elektronicznej – jako załącznik do wiadomości elektronicznej e-mail – na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu zamówienia, po wysłaniu przesyłki. Akceptacja Regulaminu  jest równoznaczna z wyrażeniem zgody (akceptacją) przez Kupującego na przesłanie mu faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku osobistego odbioru w Pijalni, faktura VAT wydawana jest przy odbiorze.

10. Powierzenie przesyłki Przewoźnikowi przez Sprzedawcę uważane będzie za wydanie rzeczy Kupującemu. Jeżeli Produkt ma być przesłany Kupującemu będącemu konsumentem za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane przekazanie przesyłki przez Przewoźnika adresatowi lub osobie upoważnionej do odbioru przesyłki w imieniu adresata. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło naruszenie przesyłki zobowiązany jest, przed przyjęciem przesyłki, zażądać od kuriera sporządzenia protokołu stwierdzającego szkodę. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt Przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia odbioru przesyłki. W pozostałych przypadkach przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w czasie przewozu. 

11. W przypadku odbioru w paczkomacie InPost za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane odebranie przesyłki w paczkomacie InPost. W przypadku odbioru osobistego w Pijalni za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane odebranie przesyłki w Pijalni.

12. Przesyłki nieodebrane mogą zostać zniszczone w terminie 7 dni od dnia zwrotu do Sprzedawcy.

13. Osoba, która przy składaniu zamówienia wprowadziła niekompletne lub nieprawdziwe dane, co naraziło Sprzedawcę na szkodę, będzie ponosić wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą.

  § 5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI.

1. Produkty należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Optymalna temperatura do przechowywania Produktów to 18-20 °C.

2. Data minimalnej trwałości Produktów wynosi: 60 dni od daty zakupu.

 § 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.  

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ulec ukruszeniu lub ułamaniu w czasie przewozu, co nie obniża walorów smakowych i wartości Produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Kupującemu. Okoliczności te powinny zostać wzięte pod uwagę przez Kupującego przed złożeniem zamówienia.

2. Każdy Produkt zapakowany jest w oryginalne opakowanie. Dodatkowo Produkt lub Produkty składające się na zamówienie, zostają przed wysyłką owinięte przezroczystą folią oklejoną naklejkami. Dodatkowo dla celów przewozu, Produkty są umieszczane w pudełku zawierającym logo Mount Blanc.

3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktu bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.

6. Reklamacja dotycząca wady fizycznej sprzedanego Produktu, powinna być wysłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Dopuszcza się złożenie reklamacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Wiadomość e-mail z reklamacją powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 6 lit. b) Regulaminu. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest przesłać reklamowany Produkt do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy w wysokości nie wyższej jednak niż koszt wysłania pocztowej paczki ekonomicznej o tego typu rozmiarach za potwierdzeniem odbioru określony w cenniku Poczty Polskiej S.A.

7. Sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z reklamowanym Produktem. W razie uwzględnienia reklamacji, dalszy sposób postępowania zależy od oświadczeń lub żądań reklamacyjnych złożonych przez Kupującego, zgodnie z treścią ust. 4 i 5 powyżej: a) w przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy, Kupujący obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy wszystko, co Kupujący otrzymał od Sprzedawcy na mocy umowy, a Sprzedawca obowiązany jest to przyjąć; Kupujący, który odstąpił od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczył, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania; zwrot świadczenia na rzecz Kupującego będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie; b) wymiana Produktu na wolny od wad lub usunięcie wady powinno nastąpić w terminie kolejnych 14 dni; c) zwrot różnicy pomiędzy ceną uiszczoną przez Kupującego a ceną obniżoną zgodnie z jego żądaniem powinien nastąpić w terminie kolejnych 14 dni.

8. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji:
a) opartych na różnicy w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) Produktów, wynikających z różnych ustawień monitora komputerowego,
b) opartych na zmianie materiałów użytych do produkcji opakowań, ich wzorów, faktur i kolorów.

9. W razie nieuwzględnienia reklamacji, reklamowany Produkt będzie mógł zostać ponownie wysłany przez Sprzedawcę na koszt Kupującego za pośrednictwem Przewoźnika.

    § 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik,
b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Na stronie internetowej http://www.mountblanc.pl znajduje się wzór formularza ( kliknij aby pobrać formularz), który może zostać wykorzystany przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że Kupujący będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedającego. 

6. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8. WZORY I PRÓBKI.

  Przesyłane próbki lub wzory produkcyjne stanowią jedynie informację poglądową i nie są podstawą do składania zamówienia.

  § 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, t.j.). Dane osobowe są zbierane w zbiorze danych o nazwie „Baza klientów M.B. s.c.”.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody osoby zainteresowanej. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu koniecznym do nawiązania umowy, ukształtowania jej treści, realizacji, zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od zawartej z Kupującym, a także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego.

4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. „MB” s.c. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Kupującego osobom trzecim haseł dostępu do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego). 

  § 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy zawartej z Kupującym w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej rozstrzygane będą przez sąd powszechny z siedzibą w Krakowie, właściwy dla obszaru działania obejmującego część miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy administracyjnej Krowodrza.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

4. „MB” s.c. nie ponosi odpowiedzialności za zamiany treści regulaminów, do których linki zostały zamieszczone w Regulaminie. Kupujący powinien zapoznać się za każdym razem z aktualną treścią tych regulaminów.

5. Wspólnikami „MB” s.c. są: Sylwia Witt-Piasecka oraz Grzegorz Timofiejczyk.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2016 roku i zastępuję poprzedni regulamin z dnia 25 grudnia 2014 roku. Do umów zawartych przed dniem 28 sierpnia 2016 roku zastosowanie znajdzie regulamin z 25 grudnia 2014 roku obowiązujący do dnia 27 sierpnia 2016 roku.