§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Karty Stałego Klienta Mount Blanc określone w Regulaminie jako „Promocja”.
2. Organizatorem jest Mount Blanc Sp. z o. o. (Organizator) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakliki z Mydlnik 16A, zarejestrowana pod numerem KRS 0000199402, posiadającą numer NIP:945-209-41-45 i REGON 120570084.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad obowiązywania Regulaminu w dowolnym momencie, bez konieczności podania przyczyny.
4. Wszelkie zmiany regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora www.mountblanc.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozdysponowania dowolnej ilości Kart Stałego Klienta Mount Blanc, w dowolnej liczbie przypadającej na dany lokal Mount Blanc.
6. Karty będą rozdawane we wszystkich lokalach sieci Mount Blanc oraz w każdej z nich honorowane.
7. Każdy Właściciel Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc lub osoby przez niego upoważnione będą mogły rozdawać Karty Stałego Klienta wg własnego uznania.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny.
9. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.mountblanc.pl

§ 2

1. Posiadaczem Karty Stałego Klienta może być każda osoba fizyczna, która jest :

  1. osobą pełnoletnią
    lub
  2. osobą powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.

2. Posiadacz potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
3. Posiadacz Karty Stałego Klienta będzie otrzymywał 10% rabatu za zakupy dokonywane w sieci sklepów Mount Blanc Top Belgian Chocolates.
4. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty Stałego Klienta Mount Blanc przed wydrukowaniem przez pracownika paragonu fiskalnego.
5. Rabaty z poszczególnych promocji nie sumują się.