§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Karty VIP Mount Blanc określone w Regulaminie jako „Promocja”.
2. Organizatorem jest Mount Blanc Sp. z o. o. (Organizator) z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakliki z Mydlnik 16A, zarejestrowana pod numerem KRS 0000199402, posiadającą numer NIP:945-209-41-45 i REGON 120570084.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad obowiązywania Regulaminu w dowolnym momencie, bez konieczności podania przyczyny.
4. Wszelkie zmiany regulaminu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora www.mountblanc.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozdysponowania dowolnej ilości Kart VIP Mount Blanc, w dowolnej liczbie przypadającej na dany lokal Mount Blanc.
6. Karty będą rozdawane we wszystkich lokalach sieci Mount Blanc oraz w każdej z nich honorowane.
7. Każdy Właściciel Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc lub osoby przez niego upoważnione będą mogły rozdawać Karty Stałego Klienta wg własnego uznania.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny.
9. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.mountblanc.pl

§ 2

1. Posiadaczem Karty VIP może być każda osoba fizyczna, która jest :
1) osobą pełnoletnią, lub 2) osobą powyżej 13 roku życia i poniżej 18 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Posiadacz potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
3. Posiadacz Karty VIP będzie otrzymywał 20% rabatu za zakupy dokonywane w sieci sklepów Mount Blanc Top Belgian Chocolates.
4. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty VIP Mount Blanc przed wydrukowaniem przez pracownika paragonu fiskalnego.
5. Rabaty z poszczególnych promocji nie sumują się.